شرکت پنتا بر این باور است که نیروهای انسانی هر سازمان سرمایه اصلی آن می باشد. بنابراین جهت تحقق این آرمان برنامه گسترده‌ای برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه ICT را در سرلوحه کاری خود داشته و دارد. از اهم آموزش های انجام شده می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شرکت پنتا

شرکت صنایع ارتباطی پایا

برگزاری دوره آموزشی طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار Asset

شرکت مخابرات استان مازندران

برگزاری دوره آموزشی طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار Asset

شرکت همراه ارتباطات امروز

برگزاری دوره آموزشی طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار Asset

دانشکده فنی دانشگاه تهران

برگزاری دوره آموزشی طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار Asset

پژوهشکده شاهد دانشگاه شاهد

برگزاری دوره آموزشی طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار Atoll

دانشگاه شهر ری

برگزاری دوره آموزشی طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار Atoll