شرکت پنتا با در اختیار داشتن نرم افزار های شناخته شده در زمینه طراحی و بازطراحی شبکه های سلولی و با بهره گیری از تجارب و دانش فنی و نیروهای متخصص سرویس های زیر را ارائه می دهد:

طراحی نامی سایتها برای اپراتورهای فعال کشور

خدمات SS و TSS

طراحی جامع و تفصیلی ایستگاه های شبکه

طراحی انتقال شبکه شامل طراحی فیبر و مایکروویوو تهیه Call-Off

شرکت پنتا
شرکت پنتا

طراحی اتوماتیک فرکانس و کدهای رادیویی

Re-Farming و استفاده بهینه از اسپکتروم

بازطراحی وضعیت موجود شبکه و ارائه راهکار ها برای تغییرات فیزیکی سایت و جابجایی ایستگاه ها در صورت نیاز