بخش قابل توجهی از خدمات شرکت پنتا مربوط به مشاوره در زمینه های مختلف طراحی و بهینه سازی و ارزیابی کارآیی شبکه های موبایل، رادیو ترانک ملی و شبکه های GSM روستایی می باشد.

شرکت پنتا